Perspektywy

Działalność naukowa i edukacyjna Koła jest zsynchronizowana z perspektywami badawczymi Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ:

 

Wiedza o kinie i nowych mediach – tradycja i współczesność.

Komparatystyka i integracja w filmoznawstwie współczesnym.

Kategorie poznawcze audiowizualności.

Pragmatyka tekstów audiowizualnych.

Kinematografie świata – konteksty instytucjonalne i artystyczne.

Komunikacja społeczna i jej kulturowe uwarunkowania.

Przemiany współczesnej komunikacji językowej, literackiej i medialnej.

Kultura literacka – tradycja i współczesność.

Przemiany modelu literatury polskiej i jej instytucji w XX i XXI wieku.

Krytyka literacka, literatura popularna.

Wiedza o teatrze i dramacie – historia i współczesność.

Teatr i dramat różnych kultur.

Strategie autorskie w polskim dramacie współczesnym.

Recepcja antyku w teatrze i dramacie nowożytnym.

Konwencje inscenizacyjne w teatrze współczesnym.

Kultura polska w kontekście innych kultur. Teoria, historia, antropologia kultury.

Uniwersalne i kontekstualne uwarunkowania zjawisk kulturowych; opis, analiza, interpretacja (tradycja, inwarianty, procedury tożsamościowe).

Racjonalizacje i mitologizacje codzienności.

Estetyczne konteksty współczesności.

Estetyka wobec nowych mediów.

Kategoria przestrzenności w sztuce.

Asymilacja i dekonstrukcja symboli kulturowych.

Śląsk – przestrzenie kulturowe.